Eesti  Juuksurite Liidu koolituskeskuse täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused

 1.Üldsätted

1.1 Eesti Juuksurite Liidu  (edaspidi pidaja) poolt asutatud täienduskoolitusasutuse nimi on Eesti Juuksurite Liidu koolituskesus (edaspidi EJLK).

1.2 EJLK on täienduskoolitusasutus .

1.3  EJLK korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse valdkonnas.

1.4  EJLK asub Kadaka tee 56a Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5  EJLK-i asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti ja vene

1.6  EJLK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduse  alustest  .

 2. Struktuur

2.1  EJLK-il on õppeosakond.

2.2 Õppeosakonna tegevust juhib direktor, kellele alluvad õpetajad.

 3.Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus

3.1  EJLK direktori pädevus:

3.1.1 Direktor juhib  EJLK-it. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude  EJLK-is läbiviidavate tegevuste,  EJLK-i üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2  EJLK-i direktori ülesanded:

3.2.1 Direktor esindab asutust ja tegutseb  EJLK-i nimel, teeb  eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.2.2Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate  EJLK-i õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta asutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.2.3 Direktor esitab  EJLK-i  õppekorralduse  täienduskoolitusasutuse  aluste muudatused pidajale.

3.3.4 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

3.3.5 Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.

3.3.6 Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

 4.  EJLK-i täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse  aluste muutmise kord

4.1. EIEK-i  täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse aluste muudatused kinnitab pidaja.

5.Õppekorralduse alused

5.1 Õppekorralduse aluseks on  EJLK-i pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

5.2 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

5.2.4. õppekeel;

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

5.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. õppekava võib muuta kursuse jooksul kuni 40%.

5.2.10. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

5.2.11 Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

5.2.12  EJLK’il on õigus kursus või õppaine ära jätta, kui minimaalne õppekohtade ja huviliste arv (7) ei ole täidetud.

 

 

6.Õpilase  EJLK-isse vastuvõtmise,  EJLK-ist väljaarvamise ja koolituse lõpetamise kord

6.1 Õpilane võetakse koolitusele vastu sooviavalduse alusel.

6.2 Otsustuse õpilase koolitusele vastuvõtmise kohta teeb  EJLK direktor.

6.3 Õpilane arvatakse koolistuselt välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja koolitaja vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.4 Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.5 Koolitust lõpetamist tõendab  EJLK-i tunnistus.

7.Õpilaste õigused ja kohustused

7.1. Õpilasel on õigus:

7.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

7.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3. saada teavet  EJLK-i õppekorralduse ja õppekava kohta;

7.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist  EJLK-i süül ära jäänud õppetundide eest;

7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

7.1.6 saada tõendeid  õpingute kohta, tõendid õppimise kohta  EJLK-is on tasuta, koolitust puudutavate dokumentide väljastamine peale koolituse katkestamist või lõpetamist on tasulised ( kuni 10 % kursuse kogu maksumusest).

7.1.7 taotleda mõjuvatel ( majanduslikud, tervislikud jms.) põhjustel õppepuhkust, õppepuhkusele lubamise otsustab  EJLK-i juhtkond.

7.1.8 taotleda eelnevate õpingutega arvestamist, otsuse hinnete ülekandmise osas teeb  EJLK juhtkond ( hinnete ülekandmine ei vabasta õppemaksu tasumisest, eelnevalt õpitu  asendamise võimalikuse otsustab  EJLK juhtkond).

7.2. Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima  EJLK-i sisekorda ja  tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. osalema õppetöös;

7.2.3.õpilane kohustub endale muretsema praktikatundideks kliente.

7.2.4.täitma  EJLK-i ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

7.2.5. lahkudes omal soovil enne õppeperioodi lõppu, tasub õpilane lepingus kehtestatud õppemaksu ja  tagastab või hüvitab temale  EJLK-i  poolt kasutamiseks antud õppevahendid. Tagastavad vahendid peavad olema originaal pakendis ja kasutatavad.

7.2.6 tasuma õppemaksu õppelepingus sätestatud tähtaegadel. Õppemaksu tähtajaks tasumata jätmisel ei ole õpilasel õigust osaleda õppetöös.

7.2.7.  koolituse katkestamisel tasuma  temale  EJLK-i poolt kasutamiseks antud õppevahendite eest .

8.Pedagoogide õigused ja kohustused

8.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Pedagoogidel on õigus:

8.3.1. saada  EJLK-i direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada  EJLK-i direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

8.4. Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

8.4.2. tagada  EJLK-i häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9.Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab  EJLK-i pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu suurus määratletakse  EJLK-i ja õpilase vahelises lepingus.

10.3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

 

11.EIEK-i tegevuse lõpetamise kord

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras  EJLK-i tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.2.pidaja vastu on algatatud likvideerimise mentlus ;

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et  EJLK-i edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.